ขนาดอักษร

 

 
วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์ กลุ่มตรวจสอบภายใน

  “เป็นองค์กรมืออาชีพด้านการตรวจสอบ โดยบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อเพิ่มคุณค่าแก่องค์กร”พันธกิจ

  พันธกิจ กลุ่มตรวจสอบภายใน

   1. พัฒนาระบบการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

   2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบสารสนเทศด้านการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพค่านิยม

  ค่านิยม S M A R T

  “S = Standard มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน”

  “M = Mastery มีความเชี่ยวชาญ”

  “A = Accountability มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้”

  “R = Reliable มีความน่าเชื่อถือ”

  “T = Trust ได้รับความเชื่อมั่น”


แผนผังเว็บไซด์  | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  | นโยบายความเป็นส่วนตัว  | ข้อกำหนดการใช้งาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001240 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561