ขนาดอักษร

 

ภารกิจ

  ภารกิจของกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

  1. จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี โดยพิจารณาจากปัจจัยเสี่ยง (Risk based Methodology)

  2. ดำเนินการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตามแผนที่วางไว้

  3. รายงานผลการตรวจสอบภายในต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ รวมทั้งรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลเรื่องที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเสียหายและชื่อเสียงของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นอกจากนี้ ยังต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการตรวจสอบภายในกับหน่วยรับตรวจเพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขร่วมกัน

  4. ติดตามผลการตรวจสอบตามที่ได้ให้ข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข

  5. พัฒนาบุคลากรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ให้มีความรู้ความชำนาญทั้งด้านวิชาชีพ รวมทั้งสนับสนุนให้มี Professional Certification ที่เกี่ยวข้อง

  6. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองและตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการตรวจสอบภายในและการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน

  7. ดำเนินกิจกรรมอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย


แผนผังเว็บไซด์  | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  | นโยบายความเป็นส่วนตัว  | ข้อกำหนดการใช้งาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001240 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561