ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการดำเนินการจัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน โดยวิธีตกลงราคา ประจำปีงบประมาณ 2561 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการดำเนินการจั