มอบอำนาจให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มอบอำนาจให้ข้าราชการปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ