ขนาดอักษร


" ::: โปร่งใส ซื่อสัตย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ::: "
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมิน ITA
ยุทธศาสตร์/ นโยบายสำคัญ
สื่อการส่งเสริมคุณธรรม
ผลการดำเนินงาน

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต62 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

ประกาศโดย วันที่ 13 พ.ค. 2562

ประกาศเจตจำนง/เจตนารมย์การบริหารงานด้วบซื่อสัตย์สุจริต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประกาศโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 13 พ.ค. 2562

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 02 พ.ย. 2561

รางวัลองค์กรโปร่งใส (Nacc Integrity Awards)

ประกาศโดย ADMIN วันที่ 05 มิ.ย. 2561

ดูทั้งหมด

ภาพยนต์โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ ชุดซื้อสิทธิ์ขายเสียง

ประกาศโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 29 ม.ค. 2562

ภาพยนต์โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ ชุดคุณว่าใครชนะ

ประกาศโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 29 ม.ค. 2562

ภาพยนต์โฆษณา สื่อประชาสัมพันธ์ ชุดการบ้าน

ประกาศโดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร วันที่ 29 ม.ค. 2562

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
Download
ยุทธศาสตร์/แผนงานหน่วยงาน
ชุดคู่มือการส่งเสริมจริยธรรม
หน่วยงานภายในกรม ฯ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ


ยังไม่มีข้อมูล

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 007454 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560