ขนาดอักษร

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนให้องค์กรมีความแข็งแรงด้านคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรซื่อสัตย์ สุจริต ร่วมกันต่อต้านการทุจริต”

 

พันธกิจ

1. ปลูกและปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต
2) บูรณาการทำงานของหน่วยงานภายใน ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต
3) สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาเครือข่ายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการทุจริต
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการของทุกหน่วยงาน ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
5) เผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริตให้บุคลากรและเครือข่าย


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 004236 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560