ขนาดอักษร

 

บทบาทภารกิจ
1. การศึกษาและวิจัย เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตลอดจนกระบวนการ และหลักสูตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. การศึกษา และวิเคราะห์ ความจำเป็น/ความต้องการ/ Competency gap Assessment ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามสมรรถนะที่จำเป็นและเหมาะสม
3. การวิเคราะห์ จัดทำยุทธศาสตร์ /แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล / แผนงาน / แผนปฏิบัติการ และงบประมาณค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4. การควบคุม กำกับ ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการรายงานผล ผ่านทางระบบ SMART
5. การบริหารโครงการฝึกอบรม / การสัมมนา และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ รวมทั้งการสนับสนุนและร่วมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
6. การติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี คำรับรองการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
7. ดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ติดตาม และการคัดเลือกบุคคลเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ
8. การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพนักงานราชการที่เข้าปฏิบัติงานใหม่ในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตาม ควบคุม กำกับ การรายงานผลการพัฒนา
9.การดำเนินงานเกี่ยวกับการคัดเลือกบุคคลเพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และดูงานทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งการจัดทำสัญญาตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ทั้งภายในและต่างประเทศ และการติดตาม ควบคุม กำกับ การรายงานผลของบุคลากรตามสัญญาการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ทั้งภายในและต่างประเทศ
10. การพัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการฝึกอบรม
11.การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
12. การบริหารระบบและดูแลการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับกรม (DPIS) ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
13. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตอบข้อซักถามในประเด็นการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
14. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
15. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 004236 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560