รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือนกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม SAR กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2564
 KPI 6 เดือน ปี 2561