รายงานความก้าวหน้าการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการขับเคลื่อน MOU ขับเคลื่อนปีแห่งการอำนวยความสะดวก 4 กระบวนงาน [รอบ 6เดือน] MOU รอบ 6 เดือน
 แบบรายงานความเสี่ยงทุจริตปี 2561 สปา(6เดือน)