ธรรมะจากธรรมาสน์ เล่ม ๓ (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม) ธรรมะจากธรรมาสน์เล่มที่ 3
 กฎแห่งกรรม
 โดยสรุป
 เรื่องบัณฑิตกับคนพาล
 หนังสือนำส่งแจ้งเวียน