รายงานผลความก้าวหน้าโครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับ (โครงการบูรณาการ ปี 2561) รอบ 6 เดือน