สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี 2561 งบดำเนินงาน (GFMIS)ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560