รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 10.5 (ตค.-ธค.60):ส่ง ศปท.กระทรวงสาธารณสุข เดือน ตค.พย.60
 นโยบายข้อ 10.5 เดือน ธค.60