รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 10.5 (ตค.-พย.60):ส่ง ศปท.กระทรวงสาธารณสุข เดือน ตค.พย.60