รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดาเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 10.5 (ตค.-พย.60):ส่ง กพร. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เดือน ตค.-พย.60 ประเด็นITA
 เดือน ตค.-พย.60 ประเด็นMOPH