รายงานสรุปการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ข้อ 10.5 (ธ.ค.60):ส่ง ศปท.กระทรวงสาธารณสุข เดือน ธันวาคม 2560