การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ รอบที่ 1/60 ขั้นตอนการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1-60
 คำรับรองการปฏิบัติราชการ
 บันทึกแจ้งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ 1 ณ 1 เม.ย.60
 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
 แบบฟอร์มเลื่อนเงินเดือน
 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบ 1-60
 ว.347 หลักเกณฑ์ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่ง
 หนังสือเวียน ว.7 ฐานในการคำนวณ