คู่มือการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานของรัฐ คู่มือการจัดทำแผน 1เพิ่ม-ประกาศแผนฯขึ้นเว็บไซต์_Update_010960_v1.1