ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1. ตัวอย่างรายงานขอซื้อจอจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)
 2. ตัวอย่างแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ตัวอย่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ตัวอย่างใบสั่งจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง