ขนาดอักษร

 

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 

วิสัยทัศน์

“เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2561”

 

พันธกิจ

1) มีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
2) พัฒนาศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีสมรรถนะที่จำเป็นและเกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
3) ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเหมาะสม
4) พัฒนาฐานข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความถูกต้อง เที่ยงตรง ทันสมัย และสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล


จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005026 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560