ขนาดอักษร

 

ค่านิยม (Values)
เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพภายใต้คุณภาพชีวิตที่ดี ภายในปี พ.ศ. 2561จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 005026 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560