ขนาดอักษร

 

ยุทธศาตร์ แผนปฎิบัติราชการ

  ประเด็นยุทธศาสตร์

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามาตรฐานที่กำหนด

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ


แผนผังเว็บไซด์  | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์  | นโยบายความเป็นส่วนตัว  | ข้อกำหนดการใช้งาน

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ 001240 นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561